Huishoudelijk Reglement:

Art.1. Het huishoudelijk reglement werd opgesteld en goedgekeurd door het Bestuur van DE JONGE GEZELSCHAPSHOND VZW. Het is een aanvulling van de statuten van de vereniging en werd opgesteld in dezelfde geest als deze statuten.

Art.2. Het huishoudelijk reglement ligt ter inzage in het clublokaal.

Art.3. Alle toegetreden- ,effectieve leden en medewerkers van de vereniging dienen elkaar in alle omstandigheden te respecteren. Tegenover de instructeurs, het kantinepersoneel en de bestuursleden is een positieve ingesteldheid vereist.  Zij oefenen immers volledig belangeloos hun functie uit: maak het hen niet onnodig moeilijk.

Art.4. Binnen de vereniging bestaan drie categorieën leden, namelijk:

 1. De effectieve leden:

Dit zijn alle natuurlijke personen die als dusdanig door het Bestuur zijn aanvaard.

Kunnen zich kandidaat stellen als effectief lid:

 • Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die minstens vijf jaar toegetreden lid is van de vereniging.
 • De instructeurs, Dagelijks Bestuurder, de verantwoordelijke van het clublokaal en leden met een specifieke taak in de club, zelfs indien zij minder dan vijf jaar tot de vereniging zijn toegetreden.                                                    

Het verzoek om toelating van een kandidaat effectief lid moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van het Bestuur.

De volheid van het lidmaatschap met inbegrip van het stemrecht op de Algemene Vergadering van de De Jonge Gezelschapshond vzw komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op hen van toepassing. Als bewijs van hun lidmaatschap geldt enkel het proces verbaal van het Bestuur (of een afschrift daarvan) waarin zij als effectief lid werden aanvaard.

 1. De toegetreden leden:

De toegetreden leden zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

 • De toetredende leden: dit zijn de leden die werken met een hond op het terrein en die geen vijf jaar lid zijn van de vereniging of die na vijf jaar lidmaatschap hun kandidatuur als effectief lid niet wensen te stellen. Zij worden aanvaard door de Dagelijks Bestuurder. Ze zijn ook door de Dagelijks Bestuurder afzetbaar. Tegen de beslissing van de Dagelijks Bestuurder is geen beroep mogelijk.
 • De steunende leden
 • De sponsors

Het verzoek van een kandidaat toegetreden lid moet schriftelijk worden ingediend bij de Dagelijks Bestuurder. Bij hun toetreding erkennen de kandidaat toegetreden leden kennis genomen te hebben van het bestaan van het huishoudelijk reglement en zich er mee akkoord te verklaren. 

De toegetreden leden hebben geen stemrecht binnen de Algemene Vergadering van de vzw. Zij hebben enkel stemrecht op de gewone ledenvergaderingen die door de Dagelijks Bestuurder kan gehouden worden.

 1. Medewerkers:

Zijn alle personen die op vrijwillige basis en door hen gekozen dagen komen helpen voor het opknappen van karweien en of helpen bij wedstrijden.

Zij worden aanvaard door de Dagelijks Bestuurder. Ze zijn ook door de Dagelijks Bestuurder afzetbaar. Tegen de beslissing van de Dagelijks Bestuurder is geen beroep mogelijk.

Art.5.  De jaarlijkse bijdrage van de trainende leden en van de steunende leden, is een bedrag dat jaarlijks door het Bestuur bepaald.  In dit bedrag van de trainende leden is een collectieve ongevallenverzekering begrepen.  Het lidgeld van de trainende leden bedraagt € 65, voor de tweede geleider met dezelfde hond is dit € 35. 

De bijdrage van de steunende leden en van de gezinsleden van de toegetreden en effectieve leden bedraagt € 15.

Indien een lid met meerdere honden wenst te trainen, is geen bijkomend lidgeld verschuldigd. Het lidgeld is niet terug vorderbaar. (artikel 9 van de statuten van De Jonge Gezelschapshond vzw). Het lidmaatschap bestrijkt altijd 12 maanden en gaat in op de datum van toetreding.

Art.5 bis. Samenstelling van het lidgeld.

Voor de toegetreden leden is het lidgeld samengesteld uit 3 onderdelen:

–  Het lidgeld zelf: € 20.

       –  Bijdrage in de verzekering: € 15.

       –  Voor het volgen van de activiteit: € 30.

Voor de tweede geleider en steunende leden uit 2 onderdelen:

       –  Het lidgeld zelf: € 20.

       –  Bijdrage in de verzekering: € 15.

Art.6. Door het toetreden tot De Jonge Gezelschapshond vzw verplicht de eigenaar of de geleider van de hond(en) zich ertoe om:

 • Een familiale verzekering burgerlijke aansprakelijkheid met inbegrip van huisdieren af te sluiten;
 • Het inentingsboekje van de hond op eerste aanvraag voor te leggen, waaruit mag blijken dat de nodige inentingen werden toegediend om de gezondheid van de honden volledig te waarborgen.

Art.7. Om te mogen werken met een hond op het terrein moet men minstens 14 jaar zijn. De voornaamste vereiste is echter dat de geleider de hond onder controle kan houden. Uitzonderingen zullen besproken worden door de instructeurs en de Dagelijks Bestuurder. Hun uitspraak zal beslissend zijn. Bij minderjarigen is de handtekening van één van de ouders of van de voogd op het inschrijvingsformulier vereist.

Art.8. De lessen gehoorzaamheid worden gegeven iedere donderdag van 19u00 tot 21u00 en iedere zondag van 9u30 tot 12u00.  

De lessen agility worden gegeven iedere dinsdag van 19u00 tot 21u00.  

Het volledig uurrooster en eventuele sluitingsdagen hangen uit in de kantine.

Art.9. Alle medewerkers, toegetreden leden of derden die het terrein betreden, zijn verplicht zich op het oefenterrein te onderwerpen aan de leiding van de instructeurs.

Art.10. Leden van andere verenigingen aangesloten bij de KKUSH, die wensen te trainen, tekenen het gastenboek en betalen € 1,50. Zij ontvangen een bon die ze moeten afgeven aan de trainer. Het zijn de trainers die er over waken en de desbetreffende leden er op wijzen zich van deze taak te kwijten. Dit “gasttrainen”is onbeperkt, doch enkel voor de categorieën C en GPI.  

Art.11. Het is verboden zich met een zieke hond aan te melden voor trainingen of wedstrijden op het terrein of in het lokaal. 

Worden eveneens als zieke hond beschouwd:

 • Loopse honden (vanaf het begin van de loopsheid + 4 weken).
 • Drachtige honden (vanaf 4 weken voor, tot en met 6 weken na het werpen).
 • Honden niet in het bezit van een geldig inentingsboekje waarvan sprake in art.6.
 • Op officiële wedstrijden worden de loopse teven echter wel toegelaten vermits ze in een afzonderlijke reeks worden ingedeeld.

Art.12. Eenieder, die zijn hond euthanaseert of herplaatst voor een reden die niet strookt met de ethiek van de hondenclub, en eenieder, die zich schuldig maakt aan elke vorm van mishandeling, slaan of schoppen naar de hond, kan zijn lidmaatschap opgezegd worden en niet meer toegelaten worden tot de De Jonge Gezelschapshond vzw. 

Art.13. Het gebruik van onwelvoeglijke taal, het beledigen van instructeurs, wedstrijdpersoneel, leden van de vereniging, bestuursleden, kortweg iedereen die bij de activiteiten van de vereniging is betrokken, is ten stelligste verboden. Het lid in kwestie kan gevraagd worden onmiddellijk het terrein of lokaal te verlaten. Bij herhaling zal uitsluiting volgen.         

Art.14. Het gebruik van drank roken en/of GSM tijdens de training op het terrein is verboden. Het terrein mag enkel betreden worden tijdens de lesuren door de geleiders met hun hond en door de leden met een officiële functie. De instructeurs kunnen indien nodig de personen die zich niet aan deze regels houden, van het terrein sturen.

Art.15. Na de training moeten de gebruikte toestellen en/of materialen behoorlijk aan de kant worden gezet, om het grasmaaien niet te belemmeren en dit vooral in de zomermaanden. De terreinen moeten gesloten worden.

Art.16. Een lid van het Bestuur of de Dagelijks bestuurder kan in dringende gevallen een voorlopige schorsing opleggen aan derden. De Dagelijks bestuurder kan deze schorsing naderhand bekrachtigen.

Art.17. Honden die zich met de geleider buiten het oefenterrein of in het clublokaal bevinden, worden aan de leiband gehouden omdat de wet dit voorschrijft. Bij ongevallen die het gevolg zijn van het overtreden van art.18, zal de volle verantwoordelijkheid van het gebeurde ten laste gelegd worden van de overtreder(s). De kosten die het gevolg zijn van het overtreden van dit artikel worden eveneens door de overtreder(s) zelf betaald.

Art.18. Het is ten allen tijde verboden de honden onbewaakt in de auto of aanhangwagen achter te laten. (Politiereglement)

Art.19. Het is verboden het voetbalterrein te betreden. Het voetbalterrein behoord niet tot grondgebied van de hondenschool.

Art.20. In het clublokaal kunnen de leden tegen betaling een verfrissing bekomen.  Het gebruik van alcoholische dranken gebeurt op eigen risico. De bestuursleden noch het kantinepersoneel kunnen verantwoordelijk worden gesteld. Consumeren in het clublokaal is niet verplicht.

Openingsuren van het clublokaal: de zondag van 9u30 tot 13u00; de donderdag (dinsdag) van 18u30 tot 23u00. Tot een half uur voor sluitingstijd kan nog een consumptie gevraagd worden.  Slechts met akkoord van de verantwoordelijke van de bar en in overleg met de Dagelijks Bestuurder, kan hiervan worden afgeweken.    

Art.21. Ieder lid is welkom in het clublokaal. Alle nodige informatie voor de leden hangt uit op het prikbord. In het clublokaal kunnen de leden eveneens inzage nemen in interessante vakliteratuur over honden. Deze bevindt zich in de bibliotheek. Tevens zijn er tekenmateriaal, prentboeken en stripverhalen voor de kinderen ter beschikking in de speelbak. De kinderen en hun ouders worden wel verzocht alles na gebruik weer netjes in de speelbak te plaatsen. De kinderen hebben geen toegang tot de bibliotheek.

Art.22. De vereniging  beschikt over dames- en herentoiletten. Zodoende is het verboden op andere plaatsen te urineren. Bij overtreding van dit artikel zal een boete van € 1,50 verschuldigd zijn. Herhaling heeft zwaardere sancties tot gevolg.  

Art.23. Wanneer een hond het terrein of het clublokaal bevuilt, wordt aan de geleider een boete van € 0,50 opgelegd. Deze boete dient onmiddellijk aan de trainer of aan het kantinepersoneel betaald te worden. 

De uitwerpselen worden door de geleider tevens onmiddellijk opgeruimd, met het plastiek zakje dat elk spelend lid bij zich moet hebben, en gedeponeerd in de daartoe bestemde afvalbak op het terrein. 

Wanneer een hond een plasje gedaan heeft wordt de plaats onmiddellijk besproeid met de daarvoor bestemde sproeibus. 

Het is de geleider verboden de hond met zich mee te trekken vooraleer deze zijn behoefte heeft beëindigd. Deze plastiek zakjes kunnen indien nodig aangekocht worden in de kantine tegen de prijs van € 0,10. 

Ook buiten de terreinen van de hondenschool dienen uitwerpselen onmiddellijk opgeruimd te worden, zodat aan de buren geen overlast wordt bezorgd.

Art.24. In geval van noodzaak zal de Dagelijks Bestuurder één of meerdere werkdagen per jaar voorzien om eventuele herstellingen, onderhoudswerken of schilderwerken aan gebouwen, terreinen of toestellen, samen met de leden uit te voeren. Van de leden wordt verwacht dat ze hieraan hun medewerking verlenen.  Een lijst met de deelnemers zal uithangen in het clublokaal.

Art.25. Onregelmatigheden die zich in de vereniging voordoen, moeten door de leden onmiddellijk aan de Dagelijks Bestuurder worden voorgelegd.                                                   

Art.26. Een ledenvergadering wordt gehouden na een schriftelijke uitnodiging van de Dagelijks Bestuurder. Deze uitnodiging zal uithangen aan het prikbord in de kantine. Op deze vergadering worden alle leden uitgenodigd. Zij hebben allen stemrecht. Er kan nooit per volmacht worden gestemd.  Allen hebben er dus belang bij aanwezig te zijn.

Art.27. Een verbandkist EHBO bevindt zich in het clublokaal aan de ingang. De kantine verantwoordelijke is belast met het in orde houden van dit materiaal.  In de kantine bevindt zich ook een blusapparaat dat door het dagelijks bestuur in orde wordt gehouden.

Art.28. Ieder lid van het Bestuur of van de Dagelijks Bestuurder is gemachtigd om personen van het grondgebied dat door de vereniging wordt gebruikt, te verwijderen of te laten verwijderen, wanneer deze personen aanleiding geven tot handtastelijkheden, ruzie, enz…

Art.29. De honden worden ingedeeld in de volgende categorieën:

 • Puppyklasse: van 8 weken tot 6 maanden
 • Categorie A: vanaf 6 maanden tot het slagen in de overgangsproef voor de    categorie A.
 • Categorie B: vanaf het slagen in de overgangsproef voor categorie A tot het slagen in de overgangsproef voor categorie B.
 • Categorie C: vanaf het slagen in de overgangsproef voor categorie B tot het slagen in de overgangsproef voor categorie C.
 • Alle officiële documenten van de KKUSH worden door de leden zelf betaald.

Art.30. Met eventuele problemen of vragen kan men steeds terecht bij de leden van het Bestuur, de Dagelijks Bestuurder en de instructeurs.

Art.31. De lokalen en de terreinen zijn gevestigd te 8200 Brugge – St. Andries, Robrecht van Vlaanderenlaan, 46 (gemeenteterrein), ingang Steentje. Telefoon: 0473/ 47.01.55.

Art.32. De leden kunnen in de kantine leibanden en apporten kopen die ze bij de lessen uitstekend kunnen gebruiken.  Prikbanden zijn verboden.

Art.32. Dit huishoudelijk reglement kan, wanneer dit nodig mocht blijken, gewijzigd en/of aangevuld worden. Aanbevelingen kunnen gebeuren door de Dagelijks Bestuurder en dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het Bestuur. De bekendmaking ervan zal gebeuren door affichering in het clublokaal, gedurende een periode van 2 maanden, na de publicatie. Op gewone aanvraag kunnen de leden, indien gewenst, een nieuwe versie van het Huishoudelijk Reglement krijgen.

Art.34. De Statuten van De Jonge Gezelschapshond vzw zijn steeds ter inzage in het clublokaal.

INDELING DER CATEGORIËN

 1. PUPPYKLASSE:

Vanaf 8 weken tot 6 maanden.

Lessen: sociaal maken met mensen – met soortgenoten – volgen aan leiband (speels) – houdingen: zit (+ liggen) – apport.

 1. CATEGORIE A:Werken met korte leiband.

Vanaf 6 maanden tot het slagen in de overgangsproef voor de categorie B.  De proef geschiedt op volgende basis:

volgen aan leiband (20p) – houdingen (lig,zit,staan) (15p)  – down 1 minuut (20p) – voorstellen hond (5p) – apport (15p) – spelen (10) – oproepen (15) algemene houding. 

TOTAAL: 100 punten.

 1. CATEGORIE B:Werken met lange en korte leiband.

Vanaf het slagen van de overgangsproef voor de categorie B tot het slagen voor de overgangsproef voor de categorie C.  De proef geschiedt op volgende basis:

volgen aan leiband (15p) – down 1 minuten (15p) – houdingen (lig,zit,staan) (15p) – voorstellen hond (10p) – apporteren (15p) – oproepen in zitvoor (20) – oproepen en komen aan de voet (10) algemene houding.

TOTAAL: 100 punten.

 1. CATEGORIE C:Werken met korte leiband en in vrijheid. 
  Basis brevet/beging Deb. volgens KKUSH reglement. Vanaf het slagen van de overgangsproef voor de categorie C tot het slagen voor de proef Programma 1, of tot het halen van een brevet gehoorzaamheid. De proef geschiedt op volgende basis:

volgen aan leiband (15p) – volgen in vrijheid (15p) – down 2 minuten (10p) – houdingen (lig-zit-recht) (10p) – apporteren (15p) – terugroepen met onderbreking (20p) – weigeren lokaas (10p) – voorstellen hond (5p) – algemene houding.

TOTAAL: 100 punten.

REGLEMENT AGILITY

Wie kan agility volgen?

Als de hond zes maanden oud is, kan men beginnen met toestelgewenning. Daarmee wordt bedoeld het wennen aan de toestellen tijdens de les agility. Dit is nog geen agility. Met de eigenlijke lessen kan begonnen worden, wanneer de agility-instructeur daarvoor de toestemming geeft. Dit hangt af van de evolutie van de hond.

Voorwaarde voor het volgen van agility is dat geleider en hond moeten blijven gehoorzaamheidslessen volgen in onze club. Wanneer de geleider een agility-brevet van Sint-Hubertus kan voorleggen, is het volgen van gehoorzaamheidslessen niet verplicht, tenzij de agility-instructeur dit noodzakelijk acht.

– Dit reglement is geen vervanging maar een aanvulling aan het Huishoudelijk Reglement.

 • Enkel trainers, begeleiders en hun aangelijnde hond komen op het veld.
 • Gedurende het klaar zetten en het afbreken van de toestellen worden de honden vastgelegd.
 • Tijdens de training is enkel de hond die werkt in vrijheid.
 • Honden en geleiders die niet werken zorgen er voor dat ze de hond die werkt niet hinderen, ook niet bij de aankomst.
 • Na het afwerken van een oefening in vrijheid wordt de hond onmiddellijk weer aangelijnd.
 • Er wordt getraind met een lange leiband (1m à 1,5m), een kort handvat (ong. 20 cm) en een halsband, beloning en een balletje.
 • De honden hebben vanzelfsprekend 2 uur voor de training niets meer gegeten.
 • Boetes worden onmiddellijk vereffend in de daartoe bestemde bus.
 • Personen die zich niet aan de instructies van de trainers houden kunnen van het terrein verwijderd worden.
 • Aandacht voor de clubleden die aan het werk zijn zorgt voor een goede clubgeest.
 • Aangepast schoeisel is aan te raden (loopschoenen voor op gras) om ongevallen te vermijden.
 • Aanwezig zijn 15 min. voor aanvang van de les, dit om de toestellen te plaatsen.  
 • Het uitzetten en opruimen van de toestellen gebeurt door IEDEREEN die aan de lessen deelneemt.
 • De lessen agility gaan door op dinsdagavond vanaf 19u.
 • Op vrijdagavond, van maart tot en met oktober zijn er om 19u speciale lessen voor de wedstrijdspelers. 
 • Voorwaarden  voor deelneming:

–   Trainen bij DJG:

 • In het bezit zijn van een werkboekje agility en spelen voor DJG
 • Een werkboekje aangevraagd hebben en ingeschreven zijn voor de TAP onder onze club
 • De trainer verwittigen wanneer je niet komt.